Polityka prywatności – UE

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

1.1 Prywatność

a. Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje danych osobowych i innych gromadzonych przez Weil informacji („dane osobowe”), wyjaśnia sposób, w jaki te informacje mogą być wykorzystane, wskazuje podmioty, którym może je przekazywać, a także określa sposób, w jaki chroni dane osobowe osób, których takie dane dotyczą, oraz opisuje przysługujące im prawa. Oprócz niniejszej polityki prywatności Weil może również przekazać Państwu inne informacje dotyczące danych osobowych, sposobu ich zbierania i przetwarzania w zależności od charakteru danych osobowych i celu, w jakim są gromadzone.

b. Weil Gotshal & Manges LLP (spółka komandytowa prawa amerykańskiego (Limited Liability Partnership) zarejestrowana w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki) oraz biura z nią powiązane używające nazwy Weil, Gotshal & Manges w innych krajach (zwane łącznie „Weil”) rozumieją, że mogą mieć Państwo obawy dotyczące prywatności. Administratorem Państwa danych osobowych może być jeden lub więcej podmiotów w zależności od kraju, w którym świadczone są usługi na Państwa rzecz. Więcej informacji na temat podmiotów, za pośrednictwem których Weil świadczy usługi prawne w poszczególnych krajach, znajduje się na stronie internetowej Weil (lista biur w linku https://www.weil.com/locations).

c. Weil uczestniczy w programach „Tarcza prywatności UE–USA” (EU–U.S. Privacy Shield Framework) oraz „Tarcza prywatności Szwajcaria–USA” (Swiss–U.S. Privacy Shield Framework) ustanowionych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki (Department of Commerce, DOC), Komisję Europejską oraz Administrację Federalną Szwajcarii w odniesieniu do wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej/Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Weil posiada certyfikat potwierdzający spełnienie zasad ochrony prywatności, które obejmują zasady ogłoszenia, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, poprawności danych i dostępu do nich, dochodzenia roszczeń i egzekwowania prawa („Zasady ochrony prywatności”). Aby dowiedzieć się więcej o programie „Tarcza prywatności” i zobaczyć certyfikat Weil, prosimy o odwiedzenie strony http://www.privacyshield.gov. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt (sposoby kontaktu wskazane zostały w punkcie 4 poniżej).

d. W odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich uzyskanych z Unii Europejskiej /Europejskiego Obszaru Gospodarczego Weil zobowiązuje się współpracować z lokalnymi organami nadzorczymi w myśl Zasad dodatkowych (określonych w programie „Tarczy prywatności”) w zakresie danych dotyczących zasobów ludzkich i roli organów ochrony danych i zobowiązuje się postępować zgodnie z radami udzielonymi jej przez lokalne organy nadzorujące dane.

1.2 Rodzaje gromadzonych danych

Weil może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z kontaktami biznesowymi, w szczególności w przypadku gdy (i) Państwa dane osobowe zostaną dostarczone Weil w czasie świadczenia usług na Państwa rzecz lub na rzecz innych klientów (w wyniku nawiązania relacji biznesowych z klientami) lub w przypadku gdy Państwa dane osobowe zostaną przekazane Weil w trakcie świadczenia usług na rzecz Weil przez Państwa lub Państwa przedstawicieli lub kontrahentów (w wyniku nawiązania relacji biznesowych przez Weil z Państwa przedstawicielami lub kontrahentami); lub (ii) Państwa dane osobowe pochodzą z innych źródeł, w tym ze źródeł publicznie dostępnych; lub (iii) skontaktują się Państwo z Weil, zażądają informacji lub odwiedzą witrynę Weil.

Dane osobowe, które Weil gromadzi i przetwarza, obejmują w szczególności Państwa imię i nazwisko (w tym tytuł lub stopień przed nazwiskiem), nazwę firmy, dla której Państwo pracują, tytuł lub stanowisko, dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy), informacje dostarczone na potrzeby spotkań, rozmów kwalifikacyjnych, rekrutacji, wydarzeń i inne dane osobowe, które Państwo udostępnili lub które Weil uzyskała w inny sposób. Poniżej przedstawiamy opis zbieranych i przetwarzanych przez Weil informacji w czasie korzystania z witryny Weil i w innych sytuacjach:

a. Anonimowe przeglądanie witryny. Można przeglądać niezabezpieczone hasłem sekcje witryny Weil bez konieczności dostarczenia danych osobowych. Niemniej w czasie gdy uzyskają Państwo dostęp do witryny Weil, Państwa przeglądarka może automatycznie przekazać Weil określone dane osobowe, w tym informacje o rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym i adresie IP, jak również datę i godzinę dostępu oraz aktualny adres URL i adres URL odsyłający (uprzednio odwiedzana strona).

b. Rejestracja i dane osobowe. W celu dostępu do określonych obszarów witryny Weil, zarejestrowania się na wydarzenia sponsorowane, zgłoszenia chęci otrzymywania wiadomości, alertów lub publikacji Weil, wysłania życiorysu lub innych danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Weil, skontaktowania się z Weil lub uzyskania informacji za pośrednictwem witryny Weil lub w inny sposób Weil może prosić Państwa o udostępnienie określonych danych osobowych, w tym Państwa imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, informacji o przynależności do organizacji i innych danych osobowych, które Weil może wykorzystać do Państwa identyfikacji. Jeśli nie zgodzą się Państwo udostępnić takich danych, nie będą mieli Państwo dostępu do określonych obszarów witryny, informacji lub usług świadczonych przez Weil.

c. Pliki cookies. Podobnie jak serwery wielu innych organizacji serwery sieciowe Weil (hosty) (komputery, które udostępniają strony internetowe) automatycznie umieszczają tzw. ciasteczko („plik cookie”), to jest plik tekstowy zawierający niewielkie porcje informacji na twardym dysku Państwa komputera, gdy po raz pierwszy połączą się Państwo z witryną Weil. Wykorzystanie plików cookies pozwala Weil na rozpoznanie Państwa komputera przy okazji kolejnych odwiedzin i pomaga zbadać wzorce ruchu na stronie w celu udoskonalania witryny oraz usług świadczonych przez Weil. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz ich blokowania można znaleźć w polityce Weil dotyczącej plików cookies.

d. Sygnalizatory sieci Web (Web beacons). Witryna Weil może wykorzystywać technologię, która pozwala witrynie gromadzić zapisy dziennika serwera (tzw. logi), zwaną sygnalizatorami sieci Web, czyli tzw. Web beacons, zwane także ramkami sieciowymi, znacznikami nawigacyjnymi, internetowymi znakami nawigacyjnymi lub tagami, tj. tagami internetowymi (Internet tags), znacznikami pikselowymi (pixel tags) i czystymi plikami (clear GIFs)). Sygnalizator sieci Web, tj. plik Web beacon, jest zwykłym, jednopikselowym obrazem GIF umieszczonym na stronie internetowej (sieci Web) lub w wiadomości e‑mail, który umożliwia śledzenie wyświetlonych stron lub otwartych wiadomości. Informacje zawierające logi pobierane są automatycznie w czasie odwiedzin witryny Weil. Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje określone dane, w tym informacje, takie jak data i czas odwiedzin na stronie, odwiedzane strony, witrynę, z której zostali Państwo przekierowani, rodzaj przeglądarki, z której Państwo korzystają, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę domeny oraz adres Państwa dostawcy usług internetowych. Weil może również umieszczać sygnalizatory sieci Web w wiadomościach e-mail, aby uzyskać potwierdzenie, że dana wiadomość została przeczytana.

e. Sygnały Do Not Track. Weil nie śledzi użytkowników swojej witryny przez cały czas ani ich działalności na witrynach osób trzecich dla celów reklamy ukierunkowanej i dlatego też nie reaguje na sygnały Do Not Track (DNT).

f. Inne sposoby wymiany korespondencji. Weil może gromadzić dane osobowe, które Państwo udostępniają Weil w odpowiedzi na skierowaną do Państwa korespondencję.

1.3 Sposoby wykorzystania danych osobowych

Weil gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na kilka sposobów:

a. Informacje, które są dostarczane z Państwa komputera w momencie przeglądania witryny Weil, są wykorzystywane przez Weil wyłącznie dla celów wewnętrznych (takich jak ocena wykorzystania strony, ocena i poprawa działania i funkcjonalności strony oraz oferowanych usług). Takie informacje nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób prywatnych do celów marketingowych, chyba że mają zastosowanie warunki określone w punkcie 1.3 b poniżej. Dodatkowo Weil nie używa plików cookies w celu gromadzenia i przekazywania danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych.

b. W przypadku gdy Państwo zarejestrują się w witrynie Weil i podadzą swoje dane osobowe lub udostępnią dane osobowe w inny sposób, Weil będzie wykorzystywać takie dane do celów, do których zostały podane, co może obejmować kontakt z Państwem i dostarczenie Państwu żądanych informacji. Weil może również wykorzystać takie informacje w celu informowania Państwa o wydarzeniach, publikacjach i usługach świadczonych przez Weil, które mogą Państwa zainteresować. Można zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów o charakterze marketingowym w każdym czasie, stosując się do instrukcji dotyczących rezygnacji.

c. Weil może również przekazywać Państwa dane osobowe innym biurom Weil (patrz punkt 1.1 (b) powyżej). Może również udostępniać Państwa dane osobowe przedstawicielom lub wykonawcom w związku z usługami świadczonymi przez takie osoby lub podmioty na jego rzecz. Takie osoby lub podmioty nie są upoważnione przez Weil do wykorzystywania lub ujawniania takich danych osobowych w innych celach niż w związku ze świadczeniem usług na rzecz Weil lub w przypadku gdy będą do tego zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Weil może na przykład udostępniać Państwa dane osobowe przedstawicielom lub wykonawcom w celu wykonania usługi hostingu baz danych, przetwarzania danych, przetwarzania internetowych formularzy rejestracyjnych wykorzystywanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w wydarzeniach lub w celu przesłania Państwu informacji, o które Państwo poprosili. Weil ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje na podstawie Tarczy Prywatności i następnie przekazuje przedstawicielom działającym w imieniu Weil. Weil ponosi odpowiedzialność na podstawie „Zasad ochrony prywatności”, w przypadku gdy jej przedstawiciele będą przetwarzać dane osobowe w jej imieniu w sposób niezgodny z „Zasadami ochrony prywatności”, chyba że Weil udowodni, że nie ponosi winy za działanie, które doprowadziło do powstania szkody.

d. Weil zastrzega sobie prawo przekazania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy sprzeda lub w inny sposób przeniesie całość lub część przedsiębiorstwa lub majątku. Jeśli taka sprzedaż lub przeniesienie miałyby nastąpić, Weil zobowiązuje się podjąć wszystkie uzasadnione starania, aby podjąć próbę zobowiązania nowego właściciela do wykorzystania przekazanych danych osobowych w sposób zgodny z zasadami niniejszej polityki prywatności.

e. Weil może ujawnić dane osobowe, które Państwa dotyczą, (i) jeśli będzie zobowiązany do ujawnienia takich danych zgodnie z przepisami prawa lub w toku procesu sądowego, (ii) w odpowiedzi na wniosek złożony przez przedstawicieli organów ścigania lub innych organów administracji państwowej, również w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego, lub (iii) jeśli uzna, że ujawnienie takie właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym w związku z prowadzeniem dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

f. Weil może łączyć dane osobowe gromadzone z różnych źródeł w dowolnych celach określonych powyżej.

g. Weil wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • w celu świadczenia usług prawnych lub innych usług (w tym wykorzystania danych osobowych innych osób w imieniu klientów);
  • w celach administracyjnych (w tym wypełnienia praw i obowiązków prawnych, regulacyjnych, jak również praw i obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami oraz zarządzania relacjami z Państwem i klientami);
  • w celach kadrowych (w tym dla celów rekrutacji);
  • w celu prowadzenia dokumentacji; oraz
  • w celach marketingowych i w celu promocji usług.

h. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych obejmuje:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (np. umowy o świadczenie usług prawnych), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Weil jako administratorze danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Weil jako administratora lub przez osobę trzecią (np. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami lub postępowaniem prawnym);
  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

1.4 Przekazywanie danych osobowych za granicę

Weil może przekazywać Państwa dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, gdzie prowadzi działalność, w których mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych co w kraju, w którym Państwo się znajdują. W przypadku przeniesienia danych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych Ameryki dane osobowe będą przenoszone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony prywatności”. W przypadku innego rodzaju przeniesienia z Europejskiego Obszaru Gospodarczego dane będą przenoszone zgodnie ze standardowymi postanowieniami umownymi zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Więcej informacji dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy biurami Weil i podwykonawcami znajduje się w punkcie 1.3.

1.5 Ochrona danych osobowych

Weil utrzymuje zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, które gromadzi i przetwarza przed utratą, nadużyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Niemniej Weil nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych w momencie ich przekazywania.

1.6 Zatrzymywanie danych

Weil zatrzymuje Państwa dane osobowe przez okres konieczny do wypełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności i w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami regulacyjnymi w odniesieniu do dozwolonych lub wymaganych okresów zatrzymywania danych oraz terminów przedawnienia w związku z wytoczeniem powództwa.

1.7 Przysługujące Państwu prawa w odniesieniu do danych osobowych

W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

a. dostęp do kopii danych;

b. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego (w przypadkach gdy takie dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego);

c. prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do sprostowania danych;

g. prawo do usunięcia danych; oraz

h. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W niektórych przypadkach prawa te mogą podlegać określonym warunkom i ograniczeniom. Prawa te są szczegółowo opisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w innych przepisach.

Jeśli chcą Państwo wykonać którekolwiek z powyższych praw, prosimy o przesłanie do Weil wniosku na adres: european.privacy@weil.com. Weil rozpatrzy każdy wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Za rozpatrzenie lub realizację wniosku nie jest pobierana żadna opłata, chyba że żądanie zawarte w takim wniosku zostanie uznane za wyraźnie bezzasadne lub przesadne. Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z odpowiedzi na Państwa wniosek, zostanie zastosowana procedura postepowania w tym zakresie opisana w punkcie 5 poniżej.

2. Rejestracja

2.1 Rejestracja informacji

Dostęp do określonych obszarów witryny Weil może wymagać rejestracji oraz podania adresu e-mail i innych danych osobowych. Dokonując rejestracji, użytkownik oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat oraz zdolność prawną do zawarcia umowy z Weil.

2.2 Kody

Rejestrując się w witrynie, wybierają Państwo nazwę użytkownika i unikalne hasło lub otrzymują je od Weil („Kody”). Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ochronę Kodów oraz za wszelkie czynności związane z ich wykorzystaniem. Kody są przeznaczone wyłącznie dla osobistego użytku użytkownika i nie mogą być udostępniane innym osobom.

2.3 Zmiana lub anulowanie Kodów

Użytkownik może zmienić Kody w każdym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: webmaster@weil.com. Weil zastrzega sobie prawo zawieszenia lub anulowania Kodów użytkownika, jeśli uzna, że Kody są wykorzystywane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z niniejszą polityką prywatności.

2.4 Usunięcie konta – wyrejestrowanie użytkownika

Użytkownik ma prawo do wyrejestrowania się z witryny Weil, wysyłając wiadomość e-mail do administratora na adres: webmaster@weil.com i podając poprawną nazwę użytkownika i hasła oraz prośbę o wyrejestrowanie z witryny Weil. W tytule wiadomości należy wpisać: „Anulowanie rejestracji” („Wyrejestrowanie”, „Usunięcie konta”). Po otrzymaniu takiej wiadomości Weil dezaktywuje Kody użytkownika.

2.5 Dodatkowe usługi i linki do innych witryn

Weil może również podawać linki do innych witryn dla Państwa informacji lub wygody lub oferować dodatkowe usługi za pośrednictwem oddzielnych witryn powiązanych z witryną Weil. Takie witryny działają niezależnie i mogą podlegać innym warunkom użytkowania, w tym innym warunkom dotyczącym wykorzystania Państwa danych osobowych. Weil nie dokonuje przeglądu takich witryn osób trzecich, nie kontroluje ich i nie jest odpowiedzialny za ich treść ani zasady prywatności, w związku z tym nie może potwierdzić bezpieczeństwa takich stron. Dodatkowo Weil nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron ani danych, oprogramowania czy innych produktów lub materiałów, które się na nich znajdują, oraz jakichkolwiek rezultatów, jakie można dzięki nim uzyskać. Weil informuje, że dostęp do stron osób trzecich wymienionych w witrynie Weil jest uzyskiwany na ryzyko użytkownika.

2.6 Rezygnacja z Usług

Weil zastrzega sobie prawo usunięcia witryny Weil i usuwania treści bez powiadomienia w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

3. Aktualizacje polityki prywatności

Weil może aktualizować lub zmieniać niniejszą politykę prywatności. „Data wejścia w życie” na górze pierwszej strony wskazuje jej ostatnią aktualizację. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności wchodzą w życie w dniu publikacji na witrynie.

Weil zachęca Państwa do regularnego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystania i przekazywania danych osobowych.

4. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zażaleń dotyczących polityki prywatności lub praktyki związanych z programem „Tarcza prywatności” (lub ogólnych praktyk w zakresie prywatności) prosimy o kontakt z Weil:

za pośrednictwem poczty e-mail: european.privacy@weil.com

lub korespondencyjnie:

110 Fetter Lane
London
EC4A 1AY

5. Spory

5.1 Zasady ogólne dotyczące sporów

Weil bardzo poważnie traktuje kwestię zachowania prywatności Państwa danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, że Weil nie stosuje się do niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Weil w sposób określony w punkcie 4 powyżej. Prosimy o przekazanie szczegółów dotyczących opisywanej przez Państwa kwestii dotyczącej naruszenia niniejszej polityki prywatności. Weil odpowie Państwu na korespondencję w terminie ustawowym i dołoży starań, aby w jak najlepszy sposób odnieść się do Państwa uwag. Jeśli uznają Państwo, że odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, prosimy o przekazanie uwag, aby Weil mogła zbadać sprawę w szerszym zakresie.

5.2 Rozstrzyganie sporów

Weil zobowiązała się również do przekazania nierozstrzygniętych skarg dotyczących „Zasad ochrony prywatności” do JAMS, niezależnego organu rozstrzygania sporów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W razie nieotrzymania od Weil w terminie potwierdzenia złożenia skargi lub nierozwiązania jej w zadowalający sposób należy skontaktować się lub odwiedzić stronę internetową JAMS https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi JAMS są zapewniane bezpłatnie.

Mogą Państwo również zgłaszać swoje uwagi dotyczące prywatności miejscowym organom nadzorującym ochronę danych osobowych. Poniżej przekazujemy Państwu dane właściwych krajowych urzędów ochrony danych osobowych:

Francja: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), www.cnil.fr/en/home

Frankfurt: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, www.datenschutz.hessen.de

Monachium: Bawarski Urząd Ochrony Danych Osobowych, https://www.lda.bayern.de/en/index.html

Polska: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, www.giodo.gov.pl/en

Szwajcaria: Szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji, https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-protection---switzerland.html

Wielka Brytania: Information Commissioner’s Office, www.ico.org.uk

Jako uczestnik programu „Tarcza prywatności” Weil zobowiązała się do rozwiązywania, na prośbę użytkownika, w drodze arbitrażu wszelkich sporów, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach żadnego z wymienionych mechanizmów ochrony prawnej lub egzekwowania prawa, dotyczących polityki prywatności lub ochrony danych osobowych, które zostały przeniesione z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do jednego z biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

6. Egzekwowanie prawa

Weil przeprowadza okresowe samooceny mające na celu sprawdzenie, czy poświadczenia i zapewnienia, które składa w odniesieniu do praktyk w zakresie ochrony prywatności, są prawdziwe oraz czy praktyki te zostały wdrożone zgodnie z deklaracjami. Weil podejmie czynności zmierzające do usunięcia wszelkich problemów wynikających z niezastosowania się do „Zasad ochrony prywatności”.