Zásady ochrany osobních údajů - EU

Datum účinnosti: 25. května 2018

1.1 Vaše soukromí

a. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké typy osobních údajů a dat (dále jen „osobní údaje”) sbíráme, jak tyto informace můžeme použít a s kým je můžeme sdílet, jak Vaše údaje chráníme a jaká práva máte ve vztahu k Vašim údajům. Kromě těchto zásad ochrany osobních údajů Vám můžeme odděleně poskytnout další konkrétní informace týkající se osobních údajů, jejich shromažďování a zpracování, a to v závislosti na povaze osobních údajů a jejich zamýšleném použití.

b. Společnost Weil, Gotshal & Manges LLP (Limited Liability Partnership) inkorporovaná v New Yorku, USA a přidružené kanceláře společnosti Weil, Gotshal & Manges LLP působící pod názvem Weil, Gotshal & Manges v jiných jurisdikcích, společně označované jako „Weil“ nebo „my“, respektují Váš zájem na Vašem soukromí. Jeden nebo více subjektů může být správcem údajů ve vztahu k Vašim osobním údajům, a to v závislosti na jurisdikci (jurisdikcích), ze které (kterých) jsou Vám poskytovány služby. Pro další informace o subjektech, prostřednictvím kterých vykonáváme právní praxi v jednotlivých jurisdikcích, prosím navštivte naši webovou stránku (seznam kanceláří Weil a jejich kontaktní informace jsou uvedeny na adrese: https://www.weil.com/locations).

c. Weil se účastní EU-U.S. Privacy Shield a U.S.-Swiss Privacy Shield Frameworks, navržených Ministerstvem obchodu Spojených států amerických, Evropskou komisí a švýcarskou vládou, které se týkají ochrany osobních údajů, požadavků při předávání osobních údajů z Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska do Spojených států amerických. Přihlásili jsme se k tomu, že dodržujeme zásady Privacy Shield týkající se oznámení, výběru, dalších předávání, bezpečnosti, integrity informací, přístupu, nápravy a vymáhání (dále jen „Zásady Privacy Shield“). Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a prohlédnout si osvědčení Weil, prosím navštivte http://www.privacyshield.gov. V záležitostech týkajících se našeho používání Vašich osobních informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 4 níže.

1.2 Údaje, které shromažďujeme

V rámci naší činnosti můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména tehdy, když (i) jsou nám Vaše osobní údaje poskytnuty v průběhu poskytování služeb Vám nebo některému/některým z našich klientů (v důsledku Vašeho vztahu k některému/některým z našich klientů) anebo tehdy, když jsou nám Vaše osobní údaje poskytnuty v rámci poskytování služeb Vámi nebo našimi spolupracovníky a dodavateli (v důsledku Vašeho vztahu k některému/některým z našich spolupracovníků nebo dodavatelů); a/nebo (ii) jsou Vaše osobní údaje získány z jiných zdrojů, včetně veřejně přístupných zdrojů; a/nebo (iii) když nás kontaktujete a/nebo od nás požadujete informace nebo když používáte naši webovou stránku.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, mohou typicky zahrnovat Vaše jméno (včetně oslovení a titulu), společnost či jiný subjekt, pro který pracujete, Vaši funkci či pozici, kontaktní informace (jako například e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu), informace, které jste nám sdělili pro účely jednání, interview, náboru pracovníků, akcí a další osobní údaje, které nám případně poskytnete Vy nebo které nám mohou být poskytnuty jiným způsobem. Popis informací, které shromažďujeme a zpracováváme, když používáte naši webovou stránku a v dalších situacích popsaných níže:

a. Anonymní prohlížení. Můžete procházet části webové stránky Weil, které nejsou chráněny heslem, aniž byste nám aktivně poskytovali Vaše osobní údaje. Pokud však vstoupíte na naši webovou stránku, může nám Váš internetový prohlížeč automaticky poskytovat určité osobní údaje, včetně informací o typu Vašeho internetového prohlížeče, operačním systému a IP adrese, stejně tak jako datum a čas Vašeho přístupu a též URL adresu, ze které jste na naši stránku přišli, a URL adresu, na kterou jste z naší stránky případně pokračovali dále.

b. Registrace a osobní údaje. Za účelem přístupu do určitých částí naší webové stránky, zaregistrování se na akce sponzorované ze strany Weil, přihlášení se k odběru zpráv, upozornění či publikací od Weil, předložení Vašeho životopisu nebo jiných osobních údajů v rámci žádosti o práci ve Weil, kontaktování nás nebo získání dalších informací od nás skrze naši webovou stránku či jinak, od Vás můžeme požadovat a Vy nám můžete poskytnout osobní údaje, včetně Vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, informaci o tom, pro kterou společnost či jiný subjekt pracujete, a některé další osobní údaje, které Weil může použít k Vaší identifikaci. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje, je možné, že nebudete mít přístup k určitým částem webové stránky Weil nebo nebudete moci obdržet informace či služby, které jste od Weil požadovali.

c. Cookies. Stejně jako u mnoha subjektů, i webové servery Weil (počítače, na kterých jsou umístěny webové stránky) umísťují „cookie“ (malý datový soubor) na pevný disk Vašeho počítače, když se poprvé připojíte na naši webovou stránku. To nám umožňuje rozpoznat Váš počítač při dalších návštěvách a pomáhá nám to studovat vzorce provozu na naší webové stránce tak, abychom mohli zlepšovat tuto stránku a služby, které poskytujeme. Pro více informací o cookies a pro návod, jak cookies odmítnout, viz naše zásady týkající se cookies.

d. Web Beacons. Naše webová stránka může používat technologii známou jako „web beacons“ (známé také jako internetové značky/tagy, pixelové značky/tagy a průhledné GIF soubory), které umožňují, aby tato webová stránka shromažďovala záznamy o provozu. Web beacon je grafika na webové stránce nebo v e-mailové zprávě určená ke sledování zobrazených stránek či otevřených zpráv. Záznam o provozu je získán v okamžiku navštívení naší webové stránky. Webový server automaticky zjistí určité osobní údaje, včetně informací jako jsou datum a čas, kdy jste navštívili naší webovou stránku, konkrétní stránky, které jste navštívili, webovou stránku, ze které jste přišli, prohlížeč, který používáte, typ operačního systému, který používáte a doménové jméno a adresu Vašeho poskytovatele internetového připojení. Můžeme také zahrnout web beacons do propagačních e-mailových zpráv, abychom zjistili, jestli tyto zprávy byly otevřeny.

e. Požadavky „Do Not Track“. Weil nesleduje své uživatele v průběhu času či na webových stránkách třetích osob za účelem poskytnutí cílené reklamy, a proto neodpovídá na Do Not Track (DNT) požadavky.

f. Další komunikace. Weil může shromažďovat osobní údaje, které jste nám poskytli v reakci na Vám adresovaná sdělení..

1.3 Použití informací

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme několika způsoby, jak je popsáno níže:

a. Informace poskytované Vaším počítačem při prohlížení naší webové stránky používá Weil výlučně pro interní účely (například vyhodnocení užívání webu, posouzení a zlepšování výkonu webu a zlepšování funkčnosti a služeb, které jsme schopni nabídnout), přičemž tyto informace nejsou používány k cílení marketingu na jednotlivce, pokud se nejedná o případ dle odstavce 1.3b níže jinak. Dále, nepoužíváme cookies ke sběru a distribuci osobních dat třetím osobám pro marketingové účely.

b. Pokud se u nás zaregistrujete a poskytnete osobní údaje o Vás nebo pokud nám poskytnete osobní údaje o Vás jiným způsobem, použijeme Vaše osobní údaje pro účely, pro které byly poskytnuty, což může zahrnovat kontaktování Vás a poskytnutí Vám informací, které jste požadovali od Weil. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít k tomu, abychom Vás průběžně informovali o akcích, publikacích a službách poskytovaných ze strany Weil, které by Vás mohly zajímat. Z odběru takovýchto přímých marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit postupem uvedeným v instrukcích pro odhlášení pro jednotlivé typy komunikace.

c. Vaše osobní údaje můžeme sdílet mezi jednotlivými kancelářemi Weil (viz odstavec 1.1b) výše). Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet se svými spolupracovníky nebo dodavateli v souvislosti se službami, které tito jednotlivci nebo subjekty poskytují pro Weil. Tito jednotlivci nebo subjekty nejsou oprávněni používat nebo sdělovat tyto osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro poskytnutí služeb Weil, anebo je-li to vyžadováno podle platných právních předpisů. Můžeme, například, poskytnout Vaše osobní údaje spolupracovníkům nebo dodavatelům pro hostování našich databází, pro služby zpracování dat, pro zpracování online registračních formulářů pro akce nebo pro zaslání informací, které jste požadovali. Weil má odpovědnost za zpracování osobních údajů, které obdrží v rámci Privacy Shield, a které následně předá třetí osobě jednající jako zástupce. Weil zůstává odpovědný podle Zásad Privacy Shield, pokud jeho zástupce zpracovává takovéto osobní údaje v zastoupení Weil způsobem, který odporuje Zásadám Privacy Shield, ledaže Weil prokáže, že nenese odpovědnost za událost, která vedla ke vzniku škody.

d. V případě prodeje nebo převodu našeho podnikání či jeho části nebo našeho majetku či jeho části si vyhrazujeme právo převést jakékoli osobní údaje, které o Vaší osobě máme. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom se pokusili požadovat, že nabyvatel použije osobní údaje, které jste nám poskytli, způsobem slučitelným s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

e. Sdělit osobní údaje, které o Vás máme, můžeme (i) pokud je to od nás požadované právními předpisy anebo v souladu s nimi, (ii) v reakci na žádost orgánů aplikujících právo anebo úředních osob, včetně za účelem splnění požadavků v oblasti národní bezpečnosti, nebo (iii) pokud se domníváme, že zveřejnění je přiměřeně nutné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě v souvislosti s vyšetřováním týkajícím se nezákonné činnosti.

f. Můžeme kombinovat osobní údaje shromážděné z různých zdrojů pro kterýkoliv z výše uvedených účelů.

g. Vaše osobní údaje používáme pro následující obchodní účely:

 • poskytování právních nebo jiných služeb (včetně používání osobních údajů jiných osob při zastupování našich klientů);
 • provozování, řízení a správa našich činností (včetně plnění a výkonu našich právních povinností a práv, našich práv a povinností v oblasti regulace a řízení rizik, uplatňování právních nároků či obrany proti nim a řízení vztahů s Vámi a našimi klienty);
 • personální (human resources) účely (včetně náboru);
 • vedení záznamů; a
 • marketing a propagace našich služeb.

h. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů zahrnuje jedno nebo více z následujících:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (např. smlouvy o poskytování právních služeb), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy pro poskytování služeb;
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která je uložena Weil jakožto správci osobních údajů;
 • zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Weil (jakožto správce) nebo třetí osoby (např. uplatňování právních nároků či obrana proti nim nebo vedení řízení);
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více z určených účelů.

1.4 Mezinárodní přenos informací

Vaše osobní údaje můžeme předávat do Spojených států amerických a dalších zemí, ve kterých provozujeme svou činnost, a které nemusí mít stejnou právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů, jako země, ve které sídlíte či máte bydliště. V případě předání z Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království nebo Švýcarska do Spojených států amerických jsou osobní údaje předávány, uchovávány a zpracovávány v souladu se Zásadami Privacy Shield. V případě ostatních přenosů z Evropského hospodářského prostoru jsou informace předávány na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Podrobnější informace o tom, jak mohou být osobní údaje sdíleny mezi kancelářemi Weil a třetími osobami / poskytovateli služeb, naleznete v části 1.3.

1.5 Jak chráníme Vaše osobní údaje

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů, které shromažďujeme nebo zpracováváme, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením, udržujeme administrativní, technická a fyzická opatření (pojistky) . Nemůžeme však zaručit ani odpovídat za bezpečnost jakýchkoli osobních údajů během jejich přenosu na naši webovou stránku nebo k nám.

1.6 Zásady uchovávání dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v každém případě v souladu s platnými právními a regulatorními požadavky ohledně povolených nebo vyžadovaných lhůt pro uchovávání či promlčecích lhůt pro činění právních kroků.

1.7 Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

Máte právo na:

a. přístup ke kopii Vašich osobních údajů;

b. námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro přímý marketing (v případech, kdy jsou tyto osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu);

c. námitku proti automatizovanému rozhodování a profilování;

d. omezení zpracování Vašich osobních údajů;

e. přenositelnost Vašich osobních informací;

f. opravu Vašich osobních údajů;

g. výmaz Vašich osobních údajů; a

h. odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů (pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu).

V některých případech jsou tato práva podmíněna či omezena. Tato práva jsou podrobněji vymezena v obecném nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) a v dalších platných právních předpisech.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, napište nám prosím na europeanprivacy@weil.com. Každou takovou žádost zvážíme v souladu se všemi platnými právními předpisy v oblasti ochrany údajů. Za posouzení a/nebo vyhovění takové žádosti Vám nebude účtován žádný administrativní poplatek, pokud taková žádost nebude považována za zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na takovouto žádost, viz část 5 níže.

2. Registrace

2.1 Registrační informace

Pro přístup do určitých částí webové stránky Weil může být vyžadováno, abyste se registrovali prostřednictvím poskytnutí Vaší e-mailové adresy a určitých dalších osobních údajů. Registrací potvrzujete, že máte věk alespoň 18 let, a že jste způsobilí uzavřít platnou smlouvu s Weil.

2.2 Přihlašovací údaje

Po registraci si buďto zvolíte, anebo od nás obdržíte, uživatelské jméno (login ID) a jedinečné heslo (dále jen „přihlašovací údaje“). Jste výlučně a plně odpovědní za bezpečnost Vašich přihlašovacích údajů a za jakákoli a veškerá jednání, která jsou učiněna s jejich použitím. Vaše přihlašovací údaje slouží výhradně pro Vaše osobní a individuální použití a neměly by být zpřístupněny žádné další osobě.

2.3 Změna nebo zrušení přihlašovacích údajů

Vaše přihlašovací údaje můžete kdykoli změnit zasláním žádosti na adresu webmaster@weil.com. Weil si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit Vaše přihlašovací údaje, pokud se důvodně domnívá, že Vaše přihlašovací údaje jsou používány k jednání, které je nevhodné nebo je v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2.4 Zrušení registrace

Svou registraci na webové stránce Weil můžete zrušit zasláním e-mailu se žádostí správci webové stránky Weil na adresu webmaster@weil.com s tím, že v daném emailu sdělíte Vaše správné uživatelské jméno (login ID) a heslo a sdělení ve smyslu: „Please terminate my registered user status for the Weil website / Prosím o zrušení mého statusu registrovaného uživatele pro webovou stránku Weil“, a do pole předmětu emailu uvedete „Cancel Registration / Zrušit registraci“. Po obdržení takovéto žádosti Weil deaktivuje Vaše přihlašovací údaje.

2.5 Dodatečné služby a odkazy na jiné stránky

Čas od času Vám můžeme poskytnout odkazy na jiné webové stránky pro Vaši informaci nebo pro Vaše pohodlí anebo nabízet dodatečné služby prostřednictvím samostatných webových stránek propojených s touto webovou stránkou. Tyto webové stránky fungují nezávisle na naší webové stránce a mohou podléhat jiným podmínkám použití, včetně podmínek týkajících se používání Vašich osobních údajů. Tyto stránky třetích osob jsme nekontrolovali a neřídíme je a neodpovídáme za žádnou z těchto stránek, za jejich obsah nebo za jejich zásady ochrany osobních údajů. Nepotvrzujeme tudíž správnost a ani nečiníme žádná prohlášení ohledně nich nebo ohledně údajů, softwaru nebo jiných produktů či materiálů, které se na takových stránkách nacházejí, anebo ohledně jakéhokoli výsledku, který by mohl vyplynout z jejich použití. Pokud se rozhodnete vstoupit na kteroukoli z webových stránek třetích osob uvedených na naší webové stránce, činíte tak na vlastní riziko.

2.6 Ukončení služeb

Weil si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu a bez upozornění ukončit webovou stránku Weil anebo odstranit jakýkoli obsah.

3 Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat nebo změnit. „Datum účinnosti“ v horní části této stránky uvádí, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány. Jakákoli změna těchto zásad ochrany osobních údajů nabude účinnosti zveřejněním revidovaných zásad ochrany osobních údajů na naší webové stránce.

Doporučujeme Vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste zůstali informováni o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje.

4 Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů souvisejících s programem Privacy Shield (nebo postupů souvisejících obecně s ochranou soukromí), kontaktujte nás prosím:

na e-mail: europeanprivacy@weil.com

nebo

nám napište na adresu:

110 Fetter Lane
London
EC4A 1AY

5 Spory

5.1 Spory obecně

Váš zájem na Vašem soukromí bereme vážně. Pokud se domníváte, že Weil nedodržel tyto zásady ochrany osobních údajů, kontaktujete prosím Weil, jak je popsáno v části 4 výše. Ve své korespondenci prosím popište, v co možná největší míře detailu, jak to bude možné, způsob, jakým tyto zásady ochrany osobních údajů nebyly dle Vašeho názoru dodrženy. Po obdržení Vaší korespondence Vám odpovíme v průběhu maximální lhůty stanovené platnými právními předpisy a provedeme vše, co bude v našich silách, abychom vypořádali Vaše výhrady. Pokud budete mít pocit, že Vaše žádost byla vypořádána neúplně, dejte nám prosím vědět pro účely dalšího prošetření.

5.2 Řešení sporů

Stížnosti týkající se soukromí můžete taktéž nahlásit místnímu dozorovému úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Pro přehlednost níže uvádíme názvy národních úřadů zabývajících se ochranou osobních údajů v každé evropské zemi, ve které máme kanceláře:

Česká republika: Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Francie: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), www.cnil.fr/en/home

Frankfurt: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, www.datenschutz.hessen.de

Mnichov: Bavarian Data Protection Authority, https://www.lda.bayern.de/en/index.html

Polsko: the Inspector General for the Protection of Personal Data (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), www.giodo.gov.pl/en

UK: the Information Commissioner’s Office, www.ico.org.uk

Jako účastník programu Privacy Shield se Weil zavázal k závazné arbitráži na žádost jednotlivce, určené k vypořádání jakékoli stížnosti vztahující se k našemu oznámení o ochraně soukromí nebo našich postupů týkajících se osobních údajů, která nebyla vyřešena jinými způsoby či mechanismy vymáhání práva, a to ve vztahu k osobním údajům, které byly přeneseny z Evropského hospodářského prostoru do jedné z našich kanceláří ve Spojených státech.

6 Vynucování

Weil provádí pravidelná sebehodnocení za účelem ověření, že tvrzení a prohlášení, která činí ohledně svých postupů v oblasti ochrany soukromí, jsou pravdivá, a že tyto postupy v oblasti ochrany soukromí byly provedeny tak, jak je uváděno. Weil podnikne kroky k nápravě jakýchkoli problémů vzniklých v důsledku nedodržení Zásad Privacy Shield.

Cookies a jak je odstranit

Použitím slova „cookies“ označujeme části textu, pixely, průhledné GIF soubory, záznamy o aktivitě, web beacons nebo jiné soubory sloužící ke sledování (tracing, tracking) nebo podobné technologie, které jsou umístěny ve Vašem zařízení. V závislosti na nastavení, které jste zvolili, Váš internetový prohlížeč přidává text do Vašeho zařízení za využití malého textového souboru. Naše webová stránka používá soubory cookies k tomu, aby Vás odlišila od ostatních uživatelů naší webové stránky. To nám pomáhá poskytovat Vám dobrou zkušenost při prohlížení naší webové stránky a taktéž nám to umožňuje vylepšit naši stránku.

Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasíte s naším používáním cookies.

Účel našich cookies

V souvislosti s touto webovou stránkou používáme cookies za účelem:

 • umožnění efektivnější vzájemné komunikace mezi Vaším počítačem a naší webovou stránkou
 • umožnění navigace na webové stránce
 • ukládání běžných provozních dat souvisejících s přechodem ze stránky na stránku
 • ověření, zda je přihlášen správný uživatel
 • překonání jakýchkoli technických potíži, které mohou ohrozit dostupnost této webové stránky

Používáme také následující cookies třetích osob: Google Analytics. Google Analytics používá cookies a podobné technologie pro shromažďování a analýzu osobních údajů o používání webové stránky Weil a informování o činnostech a trendech. Tato služba může také shromažďovat osobní údaje ohledně používání jiné webové stránky, aplikací a online zdrojů. Více informací o postupech Google naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Informace uložené v cookie

Cookie bude obsahovat pouze ty informace, které je Váš počítač nastaven poskytnout webovému serveru, s tím, že můžete zvolit možnost odmítnout všechny cookies, ačkoli toto může ovlivnit funkčnost naší webové stránky z technických důvodů.

Můžeme používat tzv. „session“ (dočasné) a/nebo „permanent“ (trvalé) cookies. Session cookies jsou uloženy ve Vašem počítači pouze během relace prohlížení internetových stránek (browsing session). Tyto cookies budou automaticky vymazány na konci prohlížení (při ukončení relace), když se Váš internetový prohlížeč zavře nebo když se odhlásíte z webové stránky. Informace obsažené v těchto cookies Vás obecně nebudou identifikovat jako uživatele, ale umožní Vám navigaci na webové stránce, aniž byste se museli opakovaně přihlašovat. Tyto cookies nejsou zapisovány na Váš pevný disk. Permanent cookies, které používáme, identifikují Váš prohlížeč pomocí jedinečného náhodného čísla a samy o sobě o Vás nesdělují žádné osobní údaje. Tyto cookies jsou uloženy na Vašem pevném disku a pomáhají nám identifikovat Vás jako návštěvníka, který se vrací na naše stránky. Toto nám poskytuje přesnější informace, které využíváme pro studování vzorců provozu tak, abychom mohli vylepšit naše webové stránky a služby, které poskytujeme prostřednictvím webových stránek.

Jak ovládat cookies

V závislosti na typu prohlížeče, který používáte, můžete nastavit prohlížeč, aby přijímal nebo odmítal všechny či některé typy cookies, a to kdykoli, i poté, co jste souhlasili s naším používáním cookies používáním naší webové stránky. Váš prohlížeč může být také nastaven tak, aby Vám pokaždé sdělil, že je Vám cookie zasílán. Níže pro Vás uvádíme instruktáž, jak zvolit tato nastavení v nejoblíbenějších internetových prohlížečích. Vezměte prosím na vědomí, že je možné, že na této stránce nebudete schopni obdržet určité služby, pokud odmítnete cookie. Pokud budete požadovat další informace, můžete navštívit: http://www.allaboutcookies.org/.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Tabulka cookie

Cookies, které běžně používáme, jsou uvedeny níže. Tento seznam není vyčerpávající, ale popisuje hlavní důvody, pro které obvykle nastavujeme cookies.


Poznámka: Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou překladem dokumentu Privacy Policy - EU, který je v anglickém jazyce dostupný na webové stránce
www.weil.com.