Zásady ochrany osobních údajů - EU

Datum úcinnosti: 25. kvetna 2018

1.1 Vaše soukromí

a. Tyto zásady ochrany osobních údaju popisují, jaké typy osobních údaju a dat (dále jen „osobní údaje”) sbíráme, jak tyto informace mužeme použít a s kým je mužeme sdílet, jak Vaše údaje chráníme a jaká práva máte ve vztahu k Vašim údajum. Krome techto zásad ochrany osobních údaju Vám mužeme oddelene poskytnout další konkrétní informace týkající se osobních údaju, jejich shromaždování a zpracování, a to v závislosti na povaze osobních údaju a jejich zamýšleném použití.

b. Spolecnost Weil, Gotshal & Manges LLP (Limited Liability Partnership) inkorporovaná v New Yorku, USA a pridružené kanceláre spolecnosti Weil, Gotshal & Manges LLP pusobící pod názvem Weil, Gotshal & Manges v jiných jurisdikcích, spolecne oznacované jako „Weil“ nebo „my“, respektují Váš zájem na Vašem soukromí. Jeden nebo více subjektu muže být správcem údaju ve vztahu k Vašim osobním údajum, a to v závislosti na jurisdikci (jurisdikcích), ze které (kterých) jsou Vám poskytovány služby. Pro další informace o subjektech, prostrednictvím kterých vykonáváme právní praxi v jednotlivých jurisdikcích, prosím navštivte naši webovou stránku (seznam kancelárí Weil a jejich kontaktní informace jsou uvedeny na adrese: https://www.weil.com/locations);

c. Weil se úcastní EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, navržených Ministerstvem obchodu Spojených státu amerických, Evropskou komisí a švýcarskou vládou, které se týkají ochrany osobních údaju, požadavku pri predávání osobních údaju z Evropské unie / Evropského hospodárského prostoru a Švýcarska do Spojených státu amerických. Prihlásili jsme se k tomu, že dodržujeme zásady Privacy Shield týkající se oznámení, výberu, dalších predávání, bezpecnosti, integrity informací, prístupu, nápravy a vymáhání (dále jen „Zásady Privacy Shield“). Chcete-li se dozvedet více o programu Privacy Shield a prohlédnout si osvedcení Weil, prosím navštivte http://www.privacyshield.gov. V záležitostech týkajících se našeho používání Vašich osobních informací nás mužete kontaktovat prostrednictvím kontaktních údaju uvedených v cásti 4 níže.

d. Ohledne osobních údaju týkajících se lidských zdroju získaných z Evropské unie / Evropského hospodárského prostoru se Weil zavazuje spolupracovat s místními dozorovými úrady ve vecech ochrany osobních údaju v souladu s Doplnkovými zásadami (Supplemental Principles), jak jsou stanoveny v rámci Privacy Shield Framework, upravujícími osobní údaje týkající se lidských zdroju (Supplemental Principles on Human Resources Data) a úlohu dozorových úradu ve vecech ochrany osobních údaju (Supplemental Principles on Role of the Data Protection Authorities), a bude postupovat v souladu s doporuceními techto místních dozorových úradu ve vecech ochrany osobních údaju.

1.2 Údaje, které shromaždujeme

V rámci naší cinnosti mužeme shromaždovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména tehdy, když (i) jsou nám Vaše osobní údaje poskytnuty v prubehu poskytování služeb Vám nebo nekterému/nekterým z našich klientu (v dusledku Vašeho vztahu k nekterému/nekterým z našich klientu) anebo tehdy, když jsou nám Vaše osobní údaje poskytnuty v rámci poskytování služeb Vámi nebo našimi spolupracovníky a dodavateli (v dusledku Vašeho vztahu k nekterému/nekterým z našich spolupracovníku nebo dodavatelu); a/nebo (ii) jsou Vaše osobní údaje získány z jiných zdroju, vcetne verejne prístupných zdroju; a/nebo (iii) když nás kontaktujete a/nebo od nás požadujete informace nebo když používáte naši webovou stránku.

Osobní údaje, které shromaždujeme a zpracováváme, mohou typicky zahrnovat Vaše jméno (vcetne oslovení a titulu), spolecnost ci jiný subjekt, pro který pracujete, Vaši funkci ci pozici, kontaktní informace (jako napríklad e-mailovou adresu, telefonní císlo, poštovní adresu), informace, které jste nám sdelili pro úcely jednání, interview, náboru pracovníku, akcí a další osobní údaje, které nám prípadne poskytnete Vy nebo které nám mohou být poskytnuty jiným zpusobem. Popis informací, které shromaždujeme a zpracováváme, když používáte naši webovou stránku a v dalších situacích popsaných níže:

a. Anonymní prohlížení. Mužete procházet cásti webové stránky Weil, které nejsou chráneny heslem, aniž byste nám aktivne poskytovali Vaše osobní údaje. Pokud však vstoupíte na naši webovou stránku, muže nám Váš internetový prohlížec automaticky poskytovat urcité osobní údaje, vcetne informací o typu Vašeho internetového prohlížece, operacním systému a IP adrese, stejne tak jako datum a cas Vašeho prístupu a též URL adresu, ze které jste na naši stránku prišli, a URL adresu, na kterou jste z naší stránky prípadne pokracovali dále.

b. Registrace a osobní údaje. Za úcelem prístupu do urcitých cástí naší webové stránky, zaregistrování se na akce sponzorované ze strany Weil, prihlášení se k odberu zpráv, upozornení ci publikací od Weil, predložení Vašeho životopisu nebo jiných osobních údaju v rámci žádosti o práci ve Weil, kontaktování nás nebo získání dalších informací od nás skrze naši webovou stránku ci jinak, od Vás mužeme požadovat a Vy nám mužete poskytnout osobní údaje, vcetne Vašeho jména, adresy, telefonního císla, e-mailové adresy, informaci o tom, pro kterou spolecnost ci jiný subjekt pracujete, a nekteré další osobní údaje, které Weil muže použít k Vaší identifikaci. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje, je možné, že nebudete mít prístup k urcitým cástem webové stránky Weil nebo nebudete moci obdržet informace ci služby, které jste od Weil požadovali.

c. Cookies. Stejne jako u mnoha subjektu, i webové servery Weil (pocítace, na kterých jsou umísteny webové stránky) umístují „cookie“ (malý datový soubor) na pevný disk Vašeho pocítace, když se poprvé pripojíte na naši webovou stránku. To nám umožnuje rozpoznat Váš pocítac pri dalších návštevách a pomáhá nám to studovat vzorce provozu na naší webové stránce tak, abychom mohli zlepšovat tuto stránku a služby, které poskytujeme. Pro více informací o cookies a pro návod, jak cookies odmítnout, viz naše zásady týkající se cookies.

d. Web Beacons. Naše webová stránka muže používat technologii známou jako „web beacons“ (známé také jako internetové znacky/tagy, pixelové znacky/tagy a pruhledné GIF soubory), které umožnují, aby tato webová stránka shromaždovala záznamy o provozu. Web beacon je grafika na webové stránce nebo v e-mailové zpráve urcená ke sledování zobrazených stránek ci otevrených zpráv. Záznam o provozu je získán v okamžiku navštívení naší webové stránky. Webový server automaticky zjistí urcité osobní údaje, vcetne informací jako jsou datum a cas, kdy jste navštívili naší webovou stránku, konkrétní stránky, které jste navštívili, webovou stránku, ze které jste prišli, prohlížec, který používáte, typ operacního systému, který používáte a doménové jméno a adresu Vašeho poskytovatele internetového pripojení. Mužeme také zahrnout web beacons do propagacních e-mailových zpráv, abychom zjistili, jestli tyto zprávy byly otevreny.

e. Požadavky „Do Not Track“. Weil nesleduje své uživatele v prubehu casu ci na webových stránkách tretích osob za úcelem poskytnutí cílené reklamy, a proto neodpovídá na Do Not Track (DNT) požadavky.

f. Další komunikace. Weil muže shromaždovat osobní údaje, které jste nám poskytli v reakci na Vám adresovaná sdelení..

1.3 Použití informací

Osobní údaje shromaždujeme a zpracováváme nekolika zpusoby, jak je popsáno níže:

a. Informace poskytované Vaším pocítacem pri prohlížení naší webové stránky používá Weil výlucne pro interní úcely (napríklad vyhodnocení užívání webu, posouzení a zlepšování výkonu webu a zlepšování funkcnosti a služeb, které jsme schopni nabídnout), pricemž tyto informace nejsou používány k cílení marketingu na jednotlivce, pokud se nejedná o prípad dle odstavce 1.3b níže jinak. Dále, nepoužíváme cookies ke sberu a distribuci osobních dat tretím osobám pro marketingové úcely.

b. Pokud se u nás zaregistrujete a poskytnete osobní údaje o Vás nebo pokud nám poskytnete osobní údaje o Vás jiným zpusobem, použijeme Vaše osobní údaje pro úcely, pro které byly poskytnuty, což muže zahrnovat kontaktování Vás a poskytnutí Vám informací, které jste požadovali od Weil. Vaše osobní údaje mužeme rovnež použít k tomu, abychom Vás prubežne informovali o akcích, publikacích a službách poskytovaných ze strany Weil, které by Vás mohly zajímat. Z odberu takovýchto prímých marketingových sdelení se mužete kdykoli odhlásit postupem uvedeným v instrukcích pro odhlášení pro jednotlivé typy komunikace.

c. Vaše osobní údaje mužeme sdílet mezi jednotlivými kanceláremi Weil (viz odstavec 1.1b) výše). Vaše osobní údaje mužeme rovnež sdílet se svými spolupracovníky nebo dodavateli v souvislosti se službami, které tito jednotlivci nebo subjekty poskytují pro Weil. Tito jednotlivci nebo subjekty nejsou oprávneni používat nebo sdelovat tyto osobní údaje, s výjimkou prípadu, kdy je to nutné pro poskytnutí služeb Weil, anebo je-li to vyžadováno podle platných právních predpisu. Mužeme, napríklad, poskytnout Vaše osobní údaje spolupracovníkum nebo dodavatelum pro hostování našich databází, pro služby zpracování dat, pro zpracování online registracních formuláru pro akce nebo pro zaslání informací, které jste požadovali. Weil má odpovednost za zpracování osobních údaju, které obdrží v rámci Privacy Shield, a které následne predá tretí osobe jednající jako zástupce. Weil zustává odpovedný podle Zásad Privacy Shield, pokud jeho zástupce zpracovává takovéto osobní údaje v zastoupení Weil zpusobem, který odporuje Zásadám Privacy Shield, ledaže Weil prokáže, že nenese odpovednost za událost, která vedla ke vzniku škody.

d. V prípade prodeje nebo prevodu našeho podnikání ci jeho cásti nebo našeho majetku ci jeho cásti si vyhrazujeme právo prevést jakékoli osobní údaje, které o Vaší osobe máme. V prípade, že k takovému prodeji nebo prevodu dojde, vynaložíme primerené úsilí, abychom se pokusili požadovat, že nabyvatel použije osobní údaje, které jste nám poskytli, zpusobem slucitelným s temito zásadami ochrany osobních údaju.

e. Sdelit osobní údaje, které o Vás máme, mužeme (i) pokud je to od nás požadované právními predpisy anebo v souladu s nimi, (ii) v reakci na žádost orgánu aplikujících právo anebo úredních osob, vcetne za úcelem splnení požadavku v oblasti národní bezpecnosti, nebo (iii) pokud se domníváme, že zverejnení je primerene nutné nebo vhodné k zabránení fyzické újme nebo financní ztráte v souvislosti s vyšetrováním týkajícím se nezákonné cinnosti.

f. Mužeme kombinovat osobní údaje shromáždené z ruzných zdroju pro kterýkoliv z výše uvedených úcelu.

g. Vaše osobní údaje používáme pro následující obchodní úcely:

 • poskytování právních nebo jiných služeb (vcetne používání osobních údaju jiných osob pri zastupování našich klientu);
 • provozování, rízení a správa našich cinností (vcetne plnení a výkonu našich právních povinností a práv, našich práv a povinností v oblasti regulace a rízení rizik, uplatnování právních nároku ci obrany proti nim a rízení vztahu s Vámi a našimi klienty);
 • personální (human resources) úcely (vcetne náboru);
 • vedení záznamu; a
 • marketing a propagace našich služeb.

h. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údaju zahrnuje jedno nebo více z následujících:

 • zpracování je nezbytné pro plnení smlouvy (napr. smlouvy o poskytování právních služeb), jejíž smluvní stranou je subjekt údaju, nebo pro provedení kroku na žádost subjektu údaju pred uzavrením smlouvy pro poskytování služeb;
 • zpracování je nezbytné pro splnení zákonné povinnosti, která je uložena Weil jakožto správci osobních údaju;
 • zpracování je nezbytné k ochrane životne duležitých zájmu subjektu údaju nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro úcely oprávnených zájmu Weil (jakožto správce) nebo tretí osoby (napr. uplatnování právních nároku ci obrana proti nim nebo vedení rízení);
 • subjekt údaju udelil souhlas se zpracováním svých osobních údaju pro jeden nebo více z urcených úcelu.

1.4 Mezinárodní prenos informací

Vaše osobní údaje mužeme predávat do Spojených státu amerických a dalších zemí, ve kterých provozujeme svou cinnost, a které nemusí mít stejnou právní úpravu v oblasti ochrany osobních údaju, jako zeme, ve které sídlíte ci máte bydlište. V prípade predání z Evropské unie/Evropského hospodárského prostoru, Spojeného království nebo Švýcarska do Spojených státu amerických jsou osobní údaje predávány, uchovávány a zpracovávány v souladu se Zásadami Privacy Shield. V prípade ostatních prenosu z Evropského hospodárského prostoru jsou informace predávány na základe standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Podrobnejší informace o tom, jak mohou být osobní údaje sdíleny mezi kanceláremi Weil a tretími osobami / poskytovateli služeb, naleznete v cásti 1.3.

1.5 Jak chráníme Vaše osobní údaje

Za úcelem ochrany Vašich osobních údaju, které shromaždujeme nebo zpracováváme, pred ztrátou, zneužitím nebo neoprávneným prístupem, zverejnením, zmenou nebo znicením, udržujeme administrativní, technická a fyzická opatrení (pojistky) . Nemužeme však zarucit ani odpovídat za bezpecnost jakýchkoli osobních údaju behem jejich prenosu na naši webovou stránku nebo k nám.

1.6 Zásady uchovávání dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnení úcelu popsaných v techto zásadách ochrany osobních údaju a v každém prípade v souladu s platnými právními a regulatorními požadavky ohledne povolených nebo vyžadovaných lhut pro uchovávání ci promlcecích lhut pro cinení právních kroku.

1.7 Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajum

Máte právo na:

a. prístup ke kopii Vašich osobních údaju;

b. námitku proti zpracování Vašich osobních údaju, vcetne námitky proti zpracování Vašich osobních údaju na základe duvodu, že zpracování je nezbytné pro úcely oprávnených zájmu správce nebo tretí osoby a námitky proti zpracování Vašich osobních údaju pro prímý marketing (v prípadech, kdy jsou tyto osobní údaje zpracovávány pro úcely prímého marketingu);

c. námitku proti automatizovanému rozhodování a profilování;

d. omezení zpracování Vašich osobních údaju;

e. prenositelnost Vašich osobních informací;

f. opravu Vašich osobních údaju;

g. výmaz Vašich osobních údaju; a

h. odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údaju (pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu).

V nekterých prípadech jsou tato práva podmínena ci omezena. Tato práva jsou podrobneji vymezena v obecném narízení o ochrane údaju (narízení (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto údaju a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné narízení o ochrane osobních údaju)) a v dalších platných právních predpisech.

Pokud si prejete uplatnit nekteré z výše uvedených práv, napište nám prosím na european.privacy@weil.com. Každou takovou žádost zvážíme v souladu se všemi platnými právními predpisy v oblasti ochrany údaju. Za posouzení a/nebo vyhovení takové žádosti Vám nebude úctován žádný administrativní poplatek, pokud taková žádost nebude považována za zjevne neduvodnou nebo neprimerenou. Pokud nejste spokojeni s naší odpovedí na takovouto žádost, viz cást 5 níže.

2. Registrace

2.1 Registracní informace

Pro prístup do urcitých cástí webové stránky Weil muže být vyžadováno, abyste se registrovali prostrednictvím poskytnutí Vaší e-mailové adresy a urcitých dalších osobních údaju. Registrací potvrzujete, že máte vek alespon 18 let, a že jste zpusobilí uzavrít platnou smlouvu s Weil.

2.2 Prihlašovací údaje

Po registraci si budto zvolíte, anebo od nás obdržíte, uživatelské jméno (login ID) a jedinecné heslo (dále jen „prihlašovací údaje“). Jste výlucne a plne odpovední za bezpecnost Vašich prihlašovacích údaju a za jakákoli a veškerá jednání, která jsou ucinena s jejich použitím. Vaše prihlašovací údaje slouží výhradne pro Vaše osobní a individuální použití a nemely by být zprístupneny žádné další osobe.

2.3 Zmena nebo zrušení prihlašovacích údaju

Vaše prihlašovací údaje mužete kdykoli zmenit zasláním žádosti na adresu webmaster@weil.com. Weil si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit Vaše prihlašovací údaje, pokud se duvodne domnívá, že Vaše prihlašovací údaje jsou používány k jednání, které je nevhodné nebo je v rozporu s temito zásadami ochrany osobních údaju.

2.4 Zrušení registrace

Svou registraci na webové stránce Weil mužete zrušit zasláním e-mailu se žádostí správci webové stránky Weil na adresu webmaster@weil.com s tím, že v daném emailu sdelíte Vaše správné uživatelské jméno (login ID) a heslo a sdelení ve smyslu: „Please terminate my registered user status for the Weil website / Prosím o zrušení mého statusu registrovaného uživatele pro webovou stránku Weil“, a do pole predmetu emailu uvedete „Cancel Registration / Zrušit registraci“. Po obdržení takovéto žádosti Weil deaktivuje Vaše prihlašovací údaje.

2.5 Dodatecné služby a odkazy na jiné stránky

Cas od casu Vám mužeme poskytnout odkazy na jiné webové stránky pro Vaši informaci nebo pro Vaše pohodlí anebo nabízet dodatecné služby prostrednictvím samostatných webových stránek propojených s touto webovou stránkou. Tyto webové stránky fungují nezávisle na naší webové stránce a mohou podléhat jiným podmínkám použití, vcetne podmínek týkajících se používání Vašich osobních údaju. Tyto stránky tretích osob jsme nekontrolovali a nerídíme je a neodpovídáme za žádnou z techto stránek, za jejich obsah nebo za jejich zásady ochrany osobních údaju. Nepotvrzujeme tudíž správnost a ani neciníme žádná prohlášení ohledne nich nebo ohledne údaju, softwaru nebo jiných produktu ci materiálu, které se na takových stránkách nacházejí, anebo ohledne jakéhokoli výsledku, který by mohl vyplynout z jejich použití. Pokud se rozhodnete vstoupit na kteroukoli z webových stránek tretích osob uvedených na naší webové stránce, ciníte tak na vlastní riziko.

2.6 Ukoncení služeb

Weil si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli duvodu a bez upozornení ukoncit webovou stránku Weil anebo odstranit jakýkoli obsah.

3 Aktualizace našich zásad ochrany osobních údaju

Tyto zásady ochrany osobních údaju mužeme aktualizovat nebo zmenit. „Datum úcinnosti“ v horní cásti této stránky uvádí, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údaju naposledy revidovány. Jakákoli zmena techto zásad ochrany osobních údaju nabude úcinnosti zverejnením revidovaných zásad ochrany osobních údaju na naší webové stránce.

Doporucujeme Vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údaju pravidelne kontrolovali, abyste zustali informováni o tom, jak shromaždujeme, používáme a sdílíme osobní údaje.

4 Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údaju nebo našich postupu souvisejících s programem Privacy Shield (nebo postupu souvisejících obecne s ochranou soukromí), kontaktujte nás prosím:

na e-mail: european.privacy@weil.com

nebo

nám napište na adresu:

110 Fetter Lane
London
EC4A 1AY

5 Spory

5.1 Spory obecne

Váš zájem na Vašem soukromí bereme vážne. Pokud se domníváte, že Weil nedodržel tyto zásady ochrany osobních údaju, kontaktujete prosím Weil, jak je popsáno v cásti 4 výše. Ve své korespondenci prosím popište, v co možná nejvetší míre detailu, jak to bude možné, zpusob, jakým tyto zásady ochrany osobních údaju nebyly dle Vašeho názoru dodrženy. Po obdržení Vaší korespondence Vám odpovíme v prubehu maximální lhuty stanovené platnými právními predpisy a provedeme vše, co bude v našich silách, abychom vyporádali Vaše výhrady. Pokud budete mít pocit, že Vaše žádost byla vyporádána neúplne, dejte nám prosím vedet pro úcely dalšího prošetrení.

5.2 Rešení sporu

Weil se dále zavazuje postoupit nevyrešené stížnosti týkající se ochrany osobních údaju v rámci Zásad Privacy Shield k nezávislému orgánu pro rešení sporu se sídlem ve Spojených státech amerických, JAMS. Pokud neobdržíte vcasné potvrzení Vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojive vyrešena ze strany Weil, navštivte prosím webové stránky spolecnosti JAMS na adrese https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield pro další informace a podání stížnosti. Tento nezávislý pomocný mechanismus, prostrednictvím nehož mohou být vaše stížnosti a spory prošetreny a urychlene vyrešeny, Vám bude poskytnut bezplatne.

Stížnosti týkající se soukromí mužete taktéž nahlásit místnímu dozorovému úradu ve vecech ochrany osobních údaju. Pro prehlednost níže uvádíme názvy relevantních úradu zabývajících se ochranou osobních údaju:

Ceská republika: Úrad pro ochranu osobních údaju, www.uoou.cz

Francie: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), www.cnil.fr/en/home

Frankfurt: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, www.datenschutz.hessen.de

Mnichov: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, https://www.lda.bayern.de/en/index.html

Polsko: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, www.giodo.gov.pl/en

Švýcarsko: Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-protection---switzerland.

UK: the Information Commissioner’s Office, www.ico.org.uk

Jako úcastník programu Privacy Shield se Weil zavázal k závazné arbitráži na žádost jednotlivce, urcené k vyporádání jakékoli stížnosti vztahující se k našemu oznámení o ochrane soukromí nebo našich postupu týkajících se osobních údaju, která nebyla vyrešena jinými zpusoby ci mechanismy vymáhání práva, a to ve vztahu k osobním údajum, které byly preneseny z Evropského hospodárského prostoru nebo Švýcarska do jedné z našich kancelárí ve Spojených státech.

6 Vynucování

Weil provádí pravidelná sebehodnocení za úcelem overení, že tvrzení a prohlášení, která ciní ohledne svých postupu v oblasti ochrany soukromí, jsou pravdivá, a že tyto postupy v oblasti ochrany soukromí byly provedeny tak, jak je uvádeno. Weil podnikne kroky k náprave jakýchkoli problému vzniklých v dusledku nedodržení Zásad Privacy Shield.

Cookies a jak je odstranit

Použitím slova „cookies“ oznacujeme cásti textu, pixely, pruhledné GIF soubory, záznamy o aktivite, web beacons nebo jiné soubory sloužící ke sledování (tracing, tracking) nebo podobné technologie, které jsou umísteny ve Vašem zarízení. V závislosti na nastavení, které jste zvolili, Váš internetový prohlížec pridává text do Vašeho zarízení za využití malého textového souboru. Naše webová stránka používá soubory cookies k tomu, aby Vás odlišila od ostatních uživatelu naší webové stránky. To nám pomáhá poskytovat Vám dobrou zkušenost pri prohlížení naší webové stránky a taktéž nám to umožnuje vylepšit naši stránku.

Pokracováním v prohlížení této stránky souhlasíte s naším používáním cookies.

Úcel našich cookies

V souvislosti s touto webovou stránkou používáme cookies za úcelem:

 • umožnení efektivnejší vzájemné komunikace mezi Vaším pocítacem a naší webovou stránkou
 • umožnení navigace na webové stránce
 • ukládání bežných provozních dat souvisejících s prechodem ze stránky na stránku
 • overení, zda je prihlášen správný uživatel
 • prekonání jakýchkoli technických potíži, které mohou ohrozit dostupnost této webové stránky

Používáme také následující cookies tretích osob: Google Analytics. Google Analytics používá cookies a podobné technologie pro shromaždování a analýzu osobních údaju o používání webové stránky Weil a informování o cinnostech a trendech. Tato služba muže také shromaždovat osobní údaje ohledne používání jiné webové stránky, aplikací a online zdroju. Více informací o postupech Google naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Informace uložené v cookie

Cookie bude obsahovat pouze ty informace, které je Váš pocítac nastaven poskytnout webovému serveru, s tím, že mužete zvolit možnost odmítnout všechny cookies, ackoli toto muže ovlivnit funkcnost naší webové stránky z technických duvodu.

Mužeme používat tzv. „session“ (docasné) a/nebo „permanent“ (trvalé) cookies. Session cookies jsou uloženy ve Vašem pocítaci pouze behem relace prohlížení internetových stránek (browsing session). Tyto cookies budou automaticky vymazány na konci prohlížení (pri ukoncení relace), když se Váš internetový prohlížec zavre nebo když se odhlásíte z webové stránky. Informace obsažené v techto cookies Vás obecne nebudou identifikovat jako uživatele, ale umožní Vám navigaci na webové stránce, aniž byste se museli opakovane prihlašovat. Tyto cookies nejsou zapisovány na Váš pevný disk. Permanent cookies, které používáme, identifikují Váš prohlížec pomocí jedinecného náhodného císla a samy o sobe o Vás nesdelují žádné osobní údaje. Tyto cookies jsou uloženy na Vašem pevném disku a pomáhají nám identifikovat Vás jako návštevníka, který se vrací na naše stránky. Toto nám poskytuje presnejší informace, které využíváme pro studování vzorcu provozu tak, abychom mohli vylepšit naše webové stránky a služby, které poskytujeme prostrednictvím webových stránek.

Jak ovládat cookies

V závislosti na typu prohlížece, který používáte, mužete nastavit prohlížec, aby prijímal nebo odmítal všechny ci nekteré typy cookies, a to kdykoli, i poté, co jste souhlasili s naším používáním cookies používáním naší webové stránky. Váš prohlížec muže být také nastaven tak, aby Vám pokaždé sdelil, že je Vám cookie zasílán. Níže pro Vás uvádíme instruktáž, jak zvolit tato nastavení v nejoblíbenejších internetových prohlížecích. Vezmete prosím na vedomí, že je možné, že na této stránce nebudete schopni obdržet urcité služby, pokud odmítnete cookie. Pokud budete požadovat další informace, mužete navštívit: http://www.allaboutcookies.org/.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Tabulka cookie

Cookies, které bežne používáme, jsou uvedeny níže. Tento seznam není vycerpávající, ale popisuje hlavní duvody, pro které obvykle nastavujeme cookies.

Google Analytics-Použité pro analýzu a zlepšování služeb:

Poznámka: Tyto zásady ochrany osobních údaju jsou prekladem dokumentu Privacy Policy - EU, který je v anglickém jazyce dostupný na webové stránce www.weil.com.